Privacybeleid

Inleiding

MERIT Select is een wervings- en selectiebureau dat gespecialiseerd is in finance en business consulting, zoals meer in detail uitgelegd op onze website.

Wij streven ernaar een hoog niveau van service en kwaliteit te bieden aan onze klanten en kandidaten. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens heeft onze prioriteit.

Deze privacyverklaring is van toepassing op kandidaten, cliënten en bezoekers van onze website.

Voor deze privacyverklaring is er een :

  • Opdrachtgever: een bedrijf/organisatie die MERIT Select inschakelt voor een selectieopdracht
  • Kandidaat: een persoon die solliciteert als kandidaat voor huidige of toekomstige vacatures, of een werknemer van een cliënt;

 

Waarom verzamelt MERIT Select persoonlijke gegevens

Indien wij een selectieopdracht aanvaarden, is het noodzakelijk persoonlijke informatie over personen te verzamelen. Het is ook mogelijk dat MERIT Select kandidaten persoonlijk benadert, maar ook referenties, per telefoon, e-mail of op kantoor. Op dat moment wordt een kandidaat ervan in kennis gesteld dat zijn/haar persoonsgegevens kunnen worden verwerkt. Indien wij een persoon rechtstreeks benaderen, verwerkt MERIT Select de persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Waar mogelijk zal MERIT Select om toestemming vragen, zoals hieronder wordt uitgelegd.

 

Welke persoonlijke informatie gebruiken wij? :

Klant:
MERIT Select gebruikt bedrijfs- en contactgegevens zoals naam, emailadres, functie, telefoonnummer. Daarnaast gebruikt MERIT Select ook informatie die door een klant wordt verstrekt, zoals feedback van kandidaten.

Kandidaat:

Als een kandidaat online of na persoonlijk contact solliciteert op een openstaande of toekomstige functie, verzamelt MERIT Select naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer, opleiding en kwalificaties, werkervaringsgeschiedenis, huidige functie en, indien van toepassing, cv en sollicitatiebrief.

De gegevens van de kandidaat kunnen worden bijgewerkt via gegevens die we vinden op openbare websites, waaronder linkedin

Referenties:
MERIT Select kan de aanvrager om referenties vragen. In dat geval noteren wij de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer om contact op te nemen met een referentie en om de persoonlijke mening over de geschiktheid van een kandidaat voor een openstaande functie te verifiëren.

 

MERIT Select verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Klanten:
Klantgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst met MERIT Select en de gerechtvaardigde belangen van MERIT Select, zoals relatiebeheer en marketing.

Kandidaat:
Het vervullen van vacatures, wanneer MERIT Select optreedt in naam van een cliënt. Als een sollicitant reageert op een vacature, kan MERIT Select persoonlijke gegevens naar de opdrachtgever sturen;
Stem sollicitanten af op toekomstige vacatures. MERIT Select bewaart persoonsgegevens in het sollicitantensysteem (portfolio) om de geschiktheid van een kandidaat te kunnen beoordelen voor een toekomstige vacature die MERIT Select zal vervullen;
MERIT Select is niet verantwoordelijk voor het gebruik van persoonlijke kandidaat informatie door klanten.

 

E-mail en communicatiediensten

Wanneer een bezoeker, klant of sollicitant zich aanmeldt voor onze e-maildienst of andere online communicatie, verwerken wij zijn naam en e-mailadres. Indien u geen e-mails wenst te ontvangen, kunt u ons dat laten weten en worden uw gegevens uit de database verwijderd.

 

Bewaartermijn

MERIT Select verwerkt persoonsgegevens zo lang als nodig is om de diensten te kunnen leveren en de eerder genoemde doelen te bereiken. Na deze periode worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.

 

Uw rechten

In overeenstemming met de GDPR-wetgeving hebt u de volgende rechten:

  1. Recht van toegang: Als aanvrager of klant hebt u het recht om toegang tot uw informatie te vragen en deze in te zien.
  2. Recht op correctie: U hebt altijd het recht om bepaalde persoonsgegevens te laten corrigeren, aanvullen of wissen na verificatie.
  3. Recht om te worden vergeten: U hebt het recht om volledig te worden verwijderd uit alle systemen en databanken.
  4. Recht om een klacht in te dienen: U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie als u van mening bent dat persoonsgegevens op onrechtmatige wijze worden verzameld en verwerkt.
  5. Recht om uw toestemming in te trekken: u hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens.
  6. Recht op beperking van de verwerking: u hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

Een sollicitant of cliënt is niet verplicht persoonlijke informatie aan Merit Select te verstrekken. Dit kan betekenen dat MERIT Select de diensten niet kan leveren.

De gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. MERIT Select kan ook worden verzocht de verwerking van persoonsgegevens stop te zetten. Een kandidaat of klant kan altijd te weten komen welke persoonlijke informatie MERIT Select bewaart. Hij of zij kan toegang tot deze gegevens vragen en eventuele onjuistheden melden, wijzigingen voorstellen, bezwaar maken tegen de verwerking door MERIT Select of verzoeken om verwijdering van de gegevens. Daartoe kan een verzoek worden ingediend via privacy@meritselect.com. Een verzoek zal binnen 4 weken worden behandeld.

 

Opslag en beveiliging

Persoonlijke informatie wordt opgeslagen in verschillende toepassingen die MERIT Select gebruikt voor zakelijke doeleinden. Deze gegevens worden opgeslagen binnen de EU. De toepassingen van MERIT Select worden beschermd door technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie van sollicitanten te beschermen tegen mogelijk verlies of onbedoeld gebruik.

Derde
In sommige gevallen maakt MERIT Select voor haar diensten gebruik van externe leveranciers die persoonlijke informatie van kandidaten en cliënten ontvangen. Dit zijn externe leveranciers van MERIT Select voor bijvoorbeeld kantoorautomatisering, opslag, e-mail en telefoondiensten. Deze externe partijen mogen de persoonlijke informatie contractueel alleen voor dit doel gebruiken, zij moeten deze geheimhouden en mogen de persoonlijke informatie niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.

 

Algemeen / website

MERIT Select houdt graag het aantal bezoekers op haar website bij. De identiteit van de bezoekers is niet belangrijk. Daarom wordt geen specifieke, tot personen herleidbare informatie geregistreerd of bewaard. Sommige informatie wordt anoniem gehouden en bewaard: het aantal bezoekers, het meest bezochte deel van de site, het tijdstip van de bezoeken, het land van waaruit de site wordt bezocht en algemene informatie over de software waarmee de bezoeker werkt. De MERIT Select sites maken hiervoor gebruik van cookies. Lees hier wat cookies zijn en hoe MERIT Select ze gebruikt.

 

Wijzigingen

MERIT Select kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. MERIT Select zal zich inspannen om cliënten, kandidaten en referenten van dergelijke wijzigingen op de hoogte te brengen.

Deze privacyverklaring is gepubliceerd door :

MERIT Select Bvba
Bld St Michel 73
1040 Etterbeek
BE 0452677422

VG369 / B
B.AA05.25